Transmurale zorg

Wat biedt Transmurale Zorg?

Om de voortgang van de zorg te garanderen werkt Transmurale Zorg over de grenzen van het ziekenhuis heen.

Diagnostische centrum

Dagelijks melden zich zo'n 800 patiënten aan de balie van het Diagnostisch Centrum.
Doelgroepen zijn externe aanvragers ( de huisartsen vormen hierin veruit de grootste groep), poliklinische patiënten, functieafdelingen, laboratoria en specialisten. Het werkgebied betreft in eerste instantie de hele regio heuvelland. Echter ook aanvragers uit andere regio's en zelfs uit de euregio vinden steeds vaker de weg naar het Transmuraal en Diagnostisch Centrum.
Het diagnostisch centrum biedt deze verwijzers de gelegenheid om op indicatie aanvullend laboratoriumonderzoek en functionele diagnostiek te laten verrichten.
De kernactiviteiten bestaan uit:

  • Het verzorgen van de algemeen organisatorische procedures m.b.t. aangevraagd diagnostisch onderzoek.
  • Het verbeteren van de relatie en communicatie tussen de eerste en tweede lijn.
  • Het stimuleren en facilitairen van wetenschappelijk onderzoek, gericht op de relatie tussen de eerste en tweede lijn. Topreferente zorg ontstaat door het actieve samenspel van wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg.

De huidige werkwijze wordt gekenmerkt door een grote mate van handmatig werken in een omgeving die de mogelijkheden biedt voor een veel verder- gaande automatisering. Gegevensinvoer, dataprocessing en communicatie met de aanvrager zullen snel naar een hoger niveau getild worden. Belangrijke voorwaarde voor de toekomst zijn het volledig automatiseren van het proces van aanvraag tot uitslag. Het inbedden van deze structuur en het koppelen van het ziekenhuisnetwerk met het huisartsinformatiesysteem moet naast een verbetering van de mogelijkheden voor diagnostiek tevens de infrastructuur bieden voor geprotocolleerde behandelingsstrategieën.

Nadere informatie:

Dhr. P. Reinders, afdelingshoofd Diagnostisch Centrum
Telefoon: 043-3876315
e-mail: p.reinders@mumc.nl

Gezamenlijk consult (Carrousel)

Sinds eind jaren tachtig is er ervaring opgedaan met gezamenlijke consulten tussen huisartsen en specialisten. 

meer

Medisch Maatschappelijk Werk

Het specifieke doel van het medisch maatschappelijk werk bestaat uit het begeleiden / behandelen van de patiënt bij psychosociale en emotionele problemen die samenhangen met het ziek zijn en de medische behandeling en op alle daaruit voortvloeiende veranderingen in het leven van de patiënt en zijn directe verwanten. Daar waar gesproken wordt over patiënt kan ook gelezen worden, de patiënt en zijn verwanten of soms alleen verwanten.

meer

Ontslagbureau

Het aanvragen van AWBZ-zorg wordt steeds ingewikkelder en overstijgt vaak de kennis, kunde en tijd van de afdelingsverpleegkundige. Tijd die anders aan directe patiëntenzorg zou kunnen worden besteed. Hierdoor wordt het proces van nazorg stiefmoederlijk behandeld en vaak te laat opgestart. Op die manier wordt het verblijf van de patiënt in het ziekenhuis onnodig verlengd.

Nadere informatie:Ontslagbureau azM
T: 043-3877966
E: ontslagbureau@mumc.nl

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg die gericht is op behoud of verbetering van kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende ziekte.

Annemie Courtens, e-mail: a.courtens@mumc.nl

Transmurale Apotheek Service Maastricht

Voor het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) houdt zorg niet op buiten het ziekenhuis. De Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) denkt met de patient mee, ook over de muren van het ziekenhuis heen (transmuraal). Vandaar de uitgebreide service van de TASM en het Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM).

Nadere informatie: Karen Takx, e-mail: k.takx@mumc.nl