Transmurale zorg

Onze partners

Er bestaan intensieve samenwerkingsverbanden met de thuiszorg (GroenkruisDomicura), de Regionale Huisartsen Vereniging (RHV), de stichting Clara Fey (azMHerstelzorg), de stichting Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland (SHMH), de Stichting Gezondheidscentra Maastricht (SGM), de zorgverzekeraars CZ en VGZ, de verpleeghuiszorg (Stichting BA) en de apothekers Vereniging Maastricht (AVM).

Samenwerkingsverbanden

extern
De activiteiten van de RVE Transmurale Zorg zijn steeds gebaseerd op samenwerkingsrelaties. Hierbij is een keuze gemaakt voor partijen die samen met het azM in een breed verband richting willen geven aan processen en deze samenwerkingsrelatie is vastgelegd in een strategische alliantie of vergelijkbare overeenkomst. Voorbeelden hiervan zijn de allianties met GroenekruisDomicura, de stichting Vivre (verpleeghuiszorg), de stichting Clara Fey (azM Herstelzorg), de stichting Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland (SHMH) en de Regionale Huisartsen Zorg (RHZ).

Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde, die als medische afdeling Huisartsgeneeskunde in de RVE Transmurale Zorg is ondergebracht. Het onderzoek dat vanuit de RVE wordt geïnitieerd of uitgevoerd wordt aangestuurd door het hoofd van de afdeling, Prof.dr. J. Metsemakers en is ingebed in de zorgprogramma's van het instituut CAPHRI.

De samenwerking met de regionale huisartsen is ondergebracht in een strategische alliantie met de RHZ. Naast dienstverlening op het gebied van diagnostiek en acute zorgverlening wordt ondersteuning geboden aan de locale organisatie en specifieke samenwerkingsverbanden. Sedert medio 2005 is de RVE Transmurale Zorg partner in de stichting Robuust, de Regionale OndersteuningsStructuur (ROS), die in opdracht van de zorgverzekeraars ondersteuning biedt aan de 1e lijn in heel Zuid Nederland (Zeeland, Brabant, Limburg en een deel van Gelderland). Onder 1e lijn wordt in dit verband verstaan: huisartsen, fysiotherapeuten, manueel therapeuten, verloskundigen en logopedisten. Geografisch strekt de verantwoordelijkheid van de lokale Maastrichtse uitvoeringsorganisatie (Beyaert) zich uit tot en met Midden-Limburg (in totaal 850.000 inwoners).

Interne samenwerkingsverbanden
Binnen het azM bestaan er talrijke samenwerkingsverbanden op het gebied diseasemanagement, herstelzorg, de activiteiten van het diagnostisch centrum, het gezamenlijk consult huisarts/specialist en zorgketenprogrammering. De samenwerkingsverbanden met de verschillende interne stakeholders kennen uiteenlopende aspecten. Dit varieert van logistieke afstemming van zorgprocessen (CVA ketenzorg), herschikking van taken (diabeteszorg) tot het creëren van nieuwe zorgproducten (dagbehandeling fibromyalgie). Hierbij is de zorg voor patiënten met een (niet-complexe) chronische aandoening tot nu toe het best uitgekristalliseerd.

Het azM heeft naast zijn academische functie ook de functie van regionaal ziekenhuis. Met name in de organisatie van de loco-regionale functie kan de RVE Transmurale Zorg (TZ) een rol spelen. De RVE TZ vormt een voorziening die met onder meer de inzet van gespecialiseerd verpleegkundigen (substitutie van zorg waar mogelijk), kan faciliteren naar specialisten t.b.v. de regionale zorgfunctie van het azM. De RVE TZ richt zich dus met name op het dynamiseren en management van zorg voor de grote groep 'niet complexe patiënten' met hoog prevalente aandoeningen.

Netwerk
Via de RVE TZ heeft het azM allianties met diverse partijen in de regio waaronder de huisartsen, de thuiszorg en de sector verpleging en verzorging.