Transmurale zorg

Nieuwe vormen van zorg

Integrale zorgbenadering

De afdeling Transmurale Zorg (RVE Patient en Zorg) en de RVE Beschouwend-Centrum voor Chronische ziekten (CCZ) streven gezamenlijk naar een integrale zorgbenadering. Zowel de basiszorg als de complexe topreferente zorg heeft een plaats in deze benadering. Door de gezamenlijke aanpak kan Maastricht zich ten opzichte van andere UMC's makkelijk profileren. 

De integrale benadering biedt een unieke setting met de mogelijkheid patiënten longitudinaal te kunnen vervolgen, zowel ten behoeve van de zorg (ziektebeloop) als ter stimulering van het wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoeningen. Ten aanzien van het onderzoek kan de afdeling Transmurale Zorg (RVE Patient en Zorg) de verlenging van de onderzoeksketen realiseren richting de Zorgwetenschappen. De zorg voor chronisch zieken zoals die gezamenlijk kan worden vormgegeven is een uniek product in Nederland vanwege de integrale benadering binnen de disease management programma's en zorglijn ontwikkeling en vanwege de omvang van het onderzoek op het gebied van chronisch zieken.

Patientenzorg

Voor de patiënten van het verzorgingsgebied van het azM worden producten aangeboden op het gebied van de chronische zorg, electieve zorg, acute zorg en specifieke zorgproducten. Deze zorg(producten) zijn vaak geintegreerd in ketenzorg / keten-DBC's. Chronische zorg
Deze zorg vindt voor een groot deel plaats binnen de disease management programma's. In een samenwerkingverband tussen 1e en 2e lijn wordt door medische, verpleegkundige en paramedische professionals zorg verleend aan chronische patiënten in een relatief stabiele en laagcomplexe fase. Het betreft patiënten met diabetes, astma/COPD, hartfalen, reuma, AIDS en geriatrische problemen.

Uitbreiding naar andere doelgroepen zoals stabiel coronairlijden, arthrose en neurodegeneratieve aandoeningen is in gang gezet. Belangrijke kenmerken van deze zorgverlening zijn substitutie, zelfmanagement, life style en secundaire preventie. Deze hoogwaardige zorgverlening vindt voor een belangrijk deel fysiek plaats buiten de muren van het azM, in de huisartsenpraktijk of in gespecialiseerde klinieken en wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de thuiszorg. De AIDS zorg heeft een regio-overstijgend karakter en kent ook een behandellocatie in Heerlen. De zorgprogramma's bereiken momenteel ruim 7000 patiënten.

Electieve zorg
Deze zorg wordt voor een groot deel geleverd binnen het diagnostisch centrum in het kader van diagnostiek ten behoeve van de 1e lijn (60.000 patiënten per jaar). Hier wordt ook de intake verricht van patiënten die in het kader van polikliniekbezoek aanvullende laboratorium diagnostiek behoeven (100.000 patiënten per jaar). Tot de electieve zorg kan ook de herstelkliniek (azM Herstelzorg) gerekend worden. Hier kunnen patiënten aansluitend aan een ziekenhuisopname tijdelijk verder worden begeleid bij het herstel voordat zij terugkeren naar een zelfstandige leefsituatie.

Acute zorg
Voor de acute zorg ligt de focus op de integratie van de verantwoordelijkheden en taken tussen 1e en 2e lijn. Dit vertaalt zich concreet naar de samenwerking tussen de Huisartsenpost (HAP) en de afdeling Spoedeisende Eerste Hulp (SEH). Uitgaande van het poortwachtersprincipe is in Maastricht een voor Nederland unieke samenwerking bereikt, waarbij de huisartsenpost buiten kantooruren de triage en eerste opvang verricht.

Specifieke zorgproducten
Hiertoe behoren onder meer de Transmurale apotheek (TASM), de Paliatieve Zorg (in samenwerking met het IKL) en het Maatschappelijk werk.