Chirurgie

Obesitas informatie

Extreem overgewicht is een ernstige zaak. Als hier niets aan wordt gedaan kan dat leiden tot allerlei ziektes die zelfs levensbedreigende vormen kunnen aannemen. Mogelijk lijdt u reeds aan ziektes of aandoeningen die te maken hebben met uw overgewicht en dat dit de reden is van uw hulpvraag. In het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) staat een team van specialisten klaar om u te helpen om het doel, gewichtsverlies, te bereiken.

Omdat de operaties slechts een hulpmiddel zijn en een enorme invloed hebben op uw verdere leven, werken wij nauw samen met de Stichting Maagverkleinende Ingrepen voor Lotgenoten met Eetstoornissen (SMILE).
Voordat u besluit om een operatie te ondergaan, moeten er een aantal behandelbare oorzaken zoals suikerziekte, schildklierproblemen als ook psychische problemen in kaart gebracht zijn. Verder is het belangrijk dat u het er met uw partner en gezin over eens moet zijn om een dergelijke ingrijpende operatie te laten plaatsvinden. De operatie verandert uw leven drastisch.

Ervaring heeft geleerd dat mensen die een maagverkleining hebben ondergaan, na deze ingreep naast de begeleiding van de chirurg en de diëtist, steun nodig hebben van lotgenoten en wel op een wijze die aansluit bij hun belevingswereld.

SMILE geeft vooral informatie en advies aan mensen die een maagverkleining overwegen of reeds hebben ondergaan. Tevens bieden zij als lotgenoten onder elkaar veel steun aan elkaar, iets waar veel behoefte aan is, vooral na de operatie blijkt praten met een lotgenoot immers eigener dan praten met een arts.

Daarnaast organiseert men ook bijeenkomsten met gastsprekers zoals bijvoorbeeld chirurg, diëtist, psycholoog, plastische chirurg, verpleegkundig specialist, etc. Kortom mensen die in hun vakgebied alles kunnen vertellen of laten zien, wat zeer boeiend is. Na afloop is er altijd ruimschoots de gelegenheid om vragen aan de gastspreker te stellen in een ongedwongen en ontspannen sfeer.

Drastisch
Voordat u besluit om een maagverkleinende operatie te ondergaan, moeten er een aantal behandelbare oorzaken zoals suikerziekte, schildklierproblemen als ook psychische problemen in kaart gebracht zijn. Verder is het belangrijk dat u het er met uw partner en gezin over eens moet zijn om een dergelijke ingrijpende operatie te laten plaatsvinden. Maagverkleinende operatie veranderen uw leven drastisch. Deze operaties willen een ziekte bestrijden, namelijk Morbide obesitas oftewel vetzucht.

In het azM worden een aantal operatie technieken toegepast om het doel, gewichtsverlies, te bereiken, te weten:

  • Maagverkleinende operaties zoals aanpasbare maagband; Mason, verticale maagplastiek
  • Maagomleiding, bypass operaties zoals Gastric Bypass
  • Malabsorbtieve of vermindere voedingsstoffen opname operaties zoals; Scopinaro operatie; Duodenal Switch.


Overgewicht
Men spreekt van overgewicht wanneer er sprake is van teveel vetweefsel in het lichaam. Overgewicht ontstaat als het lichaam meer voedingsstoffen, energie, binnen krijgt dan nodig is voor de gemiddelde energie behoefte. Dit is afhankelijk van uw stofwisseling. De noodzakelijke hoeveelheid energie wordt uit de voedingsstoffen gehaald en verbrand. Het overschot wordt als reserve opgeslagen in de vorm van vet.

Lange mensen mogen gemiddeld meer wegen dan kortere mensen, mannen meer dan vrouwen en ouderen meer dan jongeren. Is uw gewicht meer dan 2x het ideale gewicht, dan noemt men dit morbide obesitas.

BMI bepalen
Als maat voor het gewicht wordt de BMI oftewel de Quetelet index gehanteerd. Om de BMI te berekenen moet u het gewicht delen door de lichaamslengte x lichaamslengte.

Voorbeeld
Gewicht: 80 kg, lengte: 1,78 m
BMI: 80 : (1,78x1,78)  =  80 : 3,1684 = 25,25.  BMI = 25,25

BMI                               Classificatie                             Gezondheidsrisico
< 18,5                          Ondergewicht                           Laag
18,5 – 24,9                  Normaal gewicht                      Gemiddeld
25 – 29,9                     Overgewicht                            Verhoogd
30 – 35                        Obesitas                                   Duidelijk verhoogd
35 – 40                        Morbide Obesitas                     Zeer risicovol
> 40

Gevolgen overgewicht
Overgewicht hoeft niet per definitie tot klachten te leiden. Extreem of ernstig overgewicht daarentegen kan de levensduur bekorten en aanleiding geven tot vele lichamelijke klachten en andere aandoeningen.

Enkele vaak voorkomende aandoeningen zijn: suikerziekte, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, rug- en gewrichtsklachten, obstructief slaapapneu syndroom (OSAS), galstenen, longziekten, onvruchtbaarheid en sommige vormen van kanker.

Behalve deze lichamelijke aandoeningen en klachten kan ernstig overgewicht ook leiden tot tal van psychische en sociale problemen. Het gevoel niet lekker in u vel te zitten, u schamen voor u lichaam zijn slechts enkele van veel gehoorde uitspraken die het bovenstaande bevestigen.

Operatie
In eerste instantie is het belangrijk om te weten dat de operaties zoals ze in het azM worden uitgevoerd niet vanzelf leiden tot gewichtsverlies. Het idee dat de chirurg het middels een operatie wel even oplost kunt u meteen maar beter weer vergeten. Het enige wat de chirurg doet, is het u moeilijk maken om veel te kunnen eten, maar niet onmogelijk. Dit betekent dat u weer zeer streng op dieet gaat en wel de rest van uw leven. Verder zult u heel actief moeten meewerken. Deze operaties zijn slechts hulpmiddelen om u te helpen bij het verliezen van lichaamsgewicht. Eventuele emotionele problemen waar een persoon met overgewicht zeker mee te maken heeft, moet u nog steeds zelf oplossen. U kunt hier wel hulp bij krijgen.

Bewust
Een bewust leef ( eet en beweeg ) patroon zal het uiteindelijke middel zijn om gewichtsverlies te bereiken. Daar dit heel belangrijk is en het azM dit belang ook onderstreept blijven wij u ook na de operatie begeleiden middels medische, psychische, dietistische  ondersteuning als wel ondersteuning door lotgenoten zoals SMILE.

Voorwaarden voor de operatie
Om in aanmerking te komen voor een operatie dient men wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Dit heeft te maken met het gegeven dat een operatie risico's met zich meebrengt. Het opereren van mensen met een ernstig overgewicht brengt nog eens extra risico's met zich mee.

Meer pogingen
Het is belangrijk dat u al geruime tijd bezig bent om uw overgewicht onder controle te krijgen en terug te dringen. U moet al meer pogingen tot gewichtsverlies hebben ondernomen. Te denken valt hierbij aan diëten, behandeling met medicijnen, ballon plaatsingen en dergelijke.

Leeftijd 
Deze moet tussen de 18 en 60 jaar liggen. Onder de 18 jaar wordt alleen geopereerd bij uitzondering en na uitvoerig overleg in het multidisciplinaire team.

BMI
De BMI moet groter of gelijk zijn aan 40. Personen met een BMI groter dan 35 worden alleen geopereerd indien er sprake is van zeer ernstige klachten of aandoeningen ten gevolge van het extreme overgewicht. Uiteindelijk bepaalt de arts of u in aanmerking komt voor een operatie.

Poliklinisch
Voordat u geopereerd wordt, moet er nog het een en ander gebeuren. U zult altijd een afspraak hebben bij de anesthesist. De goedkeuring van de anesthesist is een absolute noodzaak om de operatie te kunnen ondergaan. Als er een aanwijzing voor is, wordt u nog gezien door andere specialisten. Dit kan bijvoorbeeld een longarts, een internist of een cardioloog zijn.

Psycholoog
Iedereen zal eerst bij een psycholoog hier in het azM langs moeten. De reden hiervoor is om eventuele eetstoornissen duidelijk te krijgen. Verder is het belangrijk dat u beseft wat de invloed van deze operaties op uw verdere leven is. De kans van slagen (het verliezen van gewicht na de operatie) is hier afhankelijk van. Zoals al eerder gezegd zorgen de operaties zelf niet voor het gewichtsverlies, maar zijn ze slechts een hulpmiddel.
Bij een positief advies van de psycholoog wordt u op de wachtlijst voor operatie geplaatst. Indien de psycholoog nog geen definitief positief advies kan geven zal deze met u vervolgafspraken maken en een behandel / voorbereidingstraject in gang zetten.

Soorten operaties
De operaties zijn grofweg te onderscheiden in:
-   Restrictieve operaties ( U kunt minder eten ).
-  Malabsortieve operaties ( Er kunnen minder voedingsstoffen worden opgenomen ).
-  Een combinatie van beiden.

Maagband operatie
Dit is een restrictieve operatie. In principe is dit een kijkoperatie (laparoscopische operatie) waarbij een 5-tal kleine sneetjes in uw buik gemaakt worden. De operateur zal een maagbandje aanbrengen op de overgang van de slokdarm naar de maag. Indien een kijkoperatie niet mogelijk is, zal de operateur een grotere snee in de buik moeten maken om het maagbandje te plaatsen (open procedure).  Door de maagband ontstaat er een voormaag boven de band met een inhoud van 15 – 20 ml.  Indien dit voormaagje is gevuld zult u een verzadigingsgevoel hebben.

De maagband is aanpasbaar. Er is een slangetje aan de maagband bevestigd waardoor de maagband gevuld kan worden met een zoutwater oplossing. Dit bijvullen van de maagband gebeurd op de röntgenafdeling ( zie flyer maagband aanpassingen). Door deze band in volume te laten toenemen zal de voormaag uitgang kleiner worden en het verzadigingsgevoel in de maag sneller optreden.

Specifieke complicatie
Perforatie van de maagwand op de plaats waar het maagbandje wordt geplaatst. Dit kan gebeuren indien de operateur niet voldoende zicht heeft op het operatie gebied. Er kunnen nu spijsverteringssappen in de buik komen. Dit kan, indien dit niet op tijd wordt erkend en behandeld, zelfs een levensbedreigende situatie vormen.

Pouchvorming of te wel vergroting van het voormaagje. Voor een belangrijk deel kan deze complicatie ontstaan indien u te grote happen in een keer eet, of indien u door blijft eten ondanks het verzadigingsgevoel.

Herstel periode: De herstel periode van een kijkoperatie is sneller dan bij een traditionele operatie. Ongeveer 3 weken na de operatie kunt u weer alles doen zoals voor de operatie.

Eten en drinken na de maagband operatie: Van de diëtist krijgt u een eetadvies mee. Lees dit goed en aandachtig door en houd u eraan. Het is belangrijk om weer goed en gezond te leren eten, braken en misselijkheid zoveel mogelijk te voorkomen en gewichtsverlies te bereiken.

Vergeet niet dat ook na de operatie een aangepast caloriebeperkt en vitaminerijk dieet noodzakelijk is.

Een aantal belangrijke adviezen:
- Eet rustig en kauw uw eten goed. Neem ruimschoots de tijd voor iedere maaltijd en neem kleine hapjes.
- Stop met eten of drinken zodra u een verzadigd gevoel krijgt.
- Neem geen energierijke dranken of vloeibare producten.
- Gebruik geen koolzuurhoudende dranken. Het vrijkomende gas kan een te grote druk in het kleine maagje veroorzaken waardoor er problemen kunnen ontstaan.
- Gebruik dranken en vast voedsel niet samen.
- Vermijd vet en taai vlees en vellen/schillen/draden van groente en fruit.
- Gebruik dagelijks een vitaminepreparaat.

Omdat het maagbandje tijdens de operatie nog niet wordt gevuld kan het voorkomen dat u de eerste tijd nog redelijke hoeveelheden kunt eten. Na ongeveer 6 weken wordt bekeken of het volume van het bandje aangepast moet worden. Na het vullen van de maagband bekijken we enkele weken later het resultaat hiervan. Indien er geen gewichtsverlies optreedt of het gewicht al weer een tijd stabiel is kan een volgende bijspuiting plaatsvinden.

Mason (nietjes) operatie
Dit is een restrictieve operatie. Deze operatie wordt in het azM alleen middels een traditionele buikoperatie of "open" operatie verricht.

Met een apart nietapparaat wordt er een gat in de maag geniet. Verder wordt de maag verkleind door een verticale nietenrij. Door het gat in de maag wordt tevens een bandje aangebracht zodat de vernauwde uitgang van het nieuw ontstane “maagje" , met een inhoud van 15 – 20 ml, niet kan uitrekken. Deze operatie wordt in het azM nauwelijks meer uitgevoerd.

Maagomleiding (Gastric Bypass) operatie
Dit is zowel een restrictieve als malabsortieve operatie. Dit betekend enerzijds een verminderde voedselinname ( snel vol gevoel) en anderzijds een verminderde opname van voedingstoffen uit de darm. Deze operatie wordt in het azM zowel volgens de traditionele buikoperatie (open) manier als laparoscopisch ( kijkoperatie) uitgevoerd. Ten eerste wordt de maag verkleind, door het maken van een reservoir van een gedeelte van de maag. Dit reservoir heeft een inhoud van ± 15 - 20 ml. Het voedsel komt niet meer in de maag terecht, deze blijft wel zitten in verband met de maagsappen die gebruikt worden voor de spijsvertering. Verder wordt er middels een omleiding voor gezorgd dat het voedsel door een verminderde lengte van de dunne darm gaat. Hierdoor heeft het lichaam minder mogelijkheid om voedingsstoffen op te nemen. Het effect is dan ook 2-ledig. Een sneller en langer aanhoudend “verzadigd”gevoel en een verminderde voedingsstoffen opname capaciteit.

Specifieke complicaties
Naadlekkage is direct na operatie een complicatie die behoorlijk gevaarlijk voor u kan zijn. Deze lekkages kunnen optreden bij de naden die gemaakt zijn om het voormaagje te maken en de darmen aan elkaar vast te maken.

Verder is er een reële kans op een vernauwing van de verbinding tussen de maag en de dunne darm. Dit kenmerkt zich door overmatig braken. Een ander veel voorkomend probleem is dumping. Dit is een gevolg van het zeer snel in de dunne darm komen van calorierijk ( suiker en of vet ) voedsel. De patiënt wordt dan niet lekker met vaak flinke transpiratie en meestal gevolgd door buikkrampen en diaree. Goed letten op u eetgewoonte kan dit meestal voorkomen.

Tenslotte kan er een tekort ontstaan aan voedingsstoffen en vitamines. U zult dus erg gevarieerd en gezond eten enerzijds. Anderzijds zult u de rest van uw leven vitamine preparaten moeten gebruiken.

Herstel periode: De herstel periode is afhankelijk van de wijze waarop de operatie heeft plaats gevonden. Bij een kijkoperatie bedraagt deze 2 – 4 weken. Een traditionele operatie heeft een langere hersteltijd. Dit heeft te maken met de grote van de operatiewond.

Eten en drinken na gastric bypass: Na de operatie begint u met drinken en daarna met vloeibare voeding. Indien u dit goed verdraagt krijgt u vaste voeding.
Tijdens de opname krijgt u van de diëtist voedingsadviezen en zij zal u vervolgens poliklinisch verder begeleiden. De adviezen zijn onder andere bedoeld om (dumping) klachten te voorkomen, gewichtsverlies te bereiken en tekorten te voorkomen.

De meeste voedingsadviezen komen overeen met de adviezen zoals genoemd bij de Lapband. Naast deze adviezen kan het voorkomen dat u bij dumpingklachten melksuiker (lactose) en suikers moet vermijden en bij diarree het vet moet beperken.

Scopinaro
Dit is een in hoofdzaak malabsorbtieve ( verminderde opname voedingsstoffen uit de darm) operatie al komt er ook een restrictieve factor ( verminderde voeding inname) van voeding bij kijken.
De maag wordt verkleind tot een inhoud van 200 – 250 ml. Er wordt voor gezorgd, middels omleidingen, dat er maar gedurende een korte tijd spijsverteringssappen zich kunnen mengen met het voedsel. Hierdoor kan het lichaam minder voedingsstoffen opnemen. Dit gebeurd in een stukje dunne darm van  50 – 60 cm lang.
Deze operatie is de meest rigoureuze ingreep binnen de groep operaties ter ondersteuning van gewichtsverlies.
De operatie wordt steeds meer laparoscopisch (kijkoperatie) uitgevoerd en kent een aantal variaties, zoals de Duodenal Switch.

Eten en drinken na Scapino: Na de operatie begint u met drinken en daarna met vloeibare voeding. Indien u dit goed verdraagt krijgt u vaste voeding.
Tijdens de opname krijgt u van de diëtist voedingsadviezen en zij zal u vervolgens poliklinisch verder begeleiden. De adviezen zijn onder andere bedoeld om (dumping) klachten te voorkomen, gewichtsverlies te bereiken en tekorten te voorkomen.

De meeste voedingsadviezen komen overeen met de adviezen zoals genoemd bij de Lapband en de Gastric Bypass. Naast deze adviezen kan het voorkomen dat u bij dumpingklachten melksuiker (lactose) en suikers moet vermijden. Overdadig gebruik van vetten kan ernstige diarree veroorzaken.
Het is van groot belang voldoende eiwitten ( +/- 80 gr/dag), vitaminen en calcium te gebruiken.

Risico's
Elke operatie brengt een aantal risico’s met zich mee. Om u volledig te informeren kiezen we ervoor om een aantal complicaties te benoemen. Het percentage van patiënten dat last krijgt van deze verschijnselen is erg klein.
Complicaties verdelen we in: Vroege complicaties – ontstaan tijdens of vlak na de operatie - en complicaties op langere termijn.

Vroege complicaties
- Trombose – een bloedstolsel in de aderen en long embolieën ( plotselinge afsluiting van een bloedvat in de longen door een stolsel) kunnen optreden ten gevolge van de ingreep. Om dit tegen te gaan zult u vrij snel na de operatie weer in beweging moeten komen. Tevens krijgt u  tijdens uw verblijf in het azM spuitus die mee helpen om trombose te voorkomen en zal tijdens en direct na de operatie met een speciale drukmanchet de doorbloeding in de benen worden bevorderd.
- Wondinfectie – dit kan verholpen worden met antibiotica.
- Buikvliesontsteking – dit kan ontstaan ten gevolge van een lek in de maagwand of naadlekkage op de gehechte plaatsen. U zult dan opnieuw geopereerd dienen te worden. Deze complicatie kan fataal aflopen.
- Obstructie van voedsel – deze complicatie kan met name ontstaan bij de maagband operatie. In de eerste weken na de operatie kan het operatie gedeelte wat geïrriteerd en opgezwollen zijn. Hierdoor kan het  moeilijker zijn om iets te eten of te drinken.  Belangrijk is dat u kleine beetjes eet en zeer goed kauwt.
Overlijden – deze kans is zeer klein. Kleiner dan 1% maar is afhankelijk van het soort operatie en de conditie van de patiënt.

Complicaties op langere termijn:
- Zenuwontsteking –  in de uiteinden van de vingers of tenen. Dit gaat gepaard met pijn en gevoelloosheid. Deze ontsteking kan ontstaan door een gebrek aan vitamine B1. U kunt dit voorkomen door de voorgeschreven vitamines goed te gebruiken en de voedingsadviezen van de diëtiste goed te volgen.
- Bloedarmoede – door een gebrek aan ijzer, vitamine B12 of andere vitamines. Vandaar dat wij regelmatig u bloed zullen controleren. Ook hier is het dus van belang dat u uw vitamines goed in neemt.
- Ontsteking van de slokdarm ( oesophagitis) – de slokdarm kan ontstoken raken bijvoorbeeld wanneer u langere tijd te grote stukken voedsel eet, het voedsel onvoldoende kauwt of iets verkeerd eet.
Ook wanneer het maagbandje bij de maagband operatie te strak zit kan de slokdarm, door het vele braken, ontstoken raken.
- Huidplooien – Vanwege het sterke afvallen kunnen huidplooien ontstaan met name bij buik, borsten, armen benen en billen. U kunt navraag doen bij de plastische chirurgie en bij uw ziektekosten verzekeraar wat hieraan te doen is en hoe de vergoedingen hiervoor zijn geregeld.

Nazorg: Na de operatie verblijft u enige tijd op de recovery. De tijd dat u op de recovery verblijft is afhankelijk van de snelheid waarmee u weer wakker wordt en stabiel genoeg bent om naar de verpleegafdeling terug te gaan. Ook kan het nodig zijn dat u op basis van een indicatie, zoals een slaapapneu, een bepaalde tijd op de intensive care zult moeten verblijven.
Als u uit de narcose wakker wordt kan het zijn dat voorzien bent van een aantal slangen. Zo kunt u een infuus hebben voor toediening van vocht, een slangetu in de rug waardoor u pijnstilling krijgt. Een slangetu bij de wond om wondvocht af te voeren, een maagslang via de neus, een urinecatheter. De chirurg bepaald wanneer deze slangen zullen worden verwijderd.

De nazorg begint al direct na de operatie. Hierbij is het belangrijk dat  u duidelijk aan de verpleging aangeeft indien u pijn of andere klachten heeft, zo kunnen zij u snel helpen. Heeft u vragen over de operatie of andere medische zaken, aarzel niet en vraag het aan de afdelingsarts. Hij / zij kan u voorzien van informatie.

U moet weer zo snel mogelijk op de been zijn, onder meer ter voorkoming van de eerder genoemde complicatie trombose. Zo kan het zijn dat u hulp krijgt van een fysiotherapeut bij het uit bed komen. Tevens kan deze, indien noodzakelijk, ook ademhalingsoefeningen met uw doen ter voorkoming van longcomplicaties.
Mocht u behoefte hebben aan contact met lotgenoten, neem dan contact op met SMILE. Dit kan eventueel ook via de verpleging.

Gewichtsverlies
Voor alle operaties geldt dat het onmogelijk is om exact te voorspellen hoeveel u na de operatie zult afvallen. Het gemiddelde gewichtsverlies is voor de verschillende operaties anders. Zo zult u bij een maagband operatie over het algemeen minder gewichtsverlies per jaar hebben dan bij een gastric bypass of scopinaro operatie. We kunnen stellen dat u gemiddeld 50% van uw overgewicht zult verliezen.

Leefregels
Bewegen
Na de ingreep is het belangrijk om te bewegen om zodoende niet alleen een gezond lichaam te krijgen, maar ook een optimaal resultaat van de operatie te bereiken. Het is echter belangrijk dat u vlak na de operatie geen intensieve sport gaat beoefenen. Beperk u tot een stevige wandeling, fietsen, zwemmen, dansen etc.
Vanaf 6 weken na de operatie is het belangrijk om wekelijks te sporten. Voor alle sporten geldt, overdrijf niet. Begin rustig aan. Dit voorkomt blessures. U heeft tenslotte lange tijd niet aan sport gedaan.

In principe mag u na 3 weken ook weer alles doen.
Alleen in geval van een 'open' operatie mag U de eerste 3 maanden niet zwaar tillen of zware arbeid verrichten.

Voeding
Afhankelijk van het type ingreep kunt u het beste de voedingsadviezen van de diëtist volgen. Verder wordt u ook begeleid door diëtist en kunt u voor alle vragen met betrekking tot voeding bij haar terecht. Dit kan ook telefonisch.

Helaas zijn er echter altijd mogelijkheden te vinden om inname van calorieën toch te verhogen. Te denken valt hierbij aan suikerhoudende en calorie rijke dranken. U zult dan niet of onvoldoende afvallen en zelfs in gewicht kunnen toenemen. Hierdoor mist de operatie als hulpmiddel zijn doel.

Er kunnen na de operatie ook problemen ontstaan door voeding.
Enkele problemen zijn:
- Een vol gevoel na de maaltijd als gevolg van teveel of te snel eten. Dit kunt u oplossen door de tijd te nemen voor het nuttigen van een maaltijd en minder te eten tijdens de maaltijd.
- Verstopping door het slecht kauwen van het voedsel.
- Verkeerde en of teveel voedsel inname, hierdoor kan men juist in gewicht toenemen, bijvoorbeeld door uitrekking van de nieuwe maag.

Medicatie
Het is zeer belangrijk dat u de medicatie, vitamines en maagbeschermers, in neemt die de specialist u voorschrijft. Er kunnen zo problemen voorkomen worden.

Herstel
Voor alle ingrepen geldt dat er een operatie heeft plaats gevonden. Het lichaam zal hiervan moeten herstellen. De tijd die het lichaam hiervoor nodig heeft is voor iedereen verschillend. Ook de soort operatie heeft hier een invloed op. Een kijkoperatie zal minder ingrijpend zijn dan een “open” operatie, een maagbandje plaatsen weer minder ingrijpend dan een Scopinaro.

Belangrijk is dat u zich ook in de thuissituatie de tijd moet nemen om te herstellen. Daarnaast vergt het sneller verliezen van gewicht ook meer energie en kracht dan u op dit moment misschien kunt inschatten.

Het praten hierover met lotgenoten kan zeer verhelderend werken. SMILE staat dan ook klaar om u te informeren en uw vragen te beantwoorden.

Vragen
Heeft u vragen zowel voor als na de operatie of wilt u informatie, neem dan gerust  contact met ons op:
Verpleegkundig Specialist: t  043 – 3876543 sein 7156 / obesitas@groupwise.azm.nl ( toe te voegen bij msn – messenger)

Stichting SMILE:
Marina Lousberg: t 043 – 4081754 / Vraagmaar@obees-info.nlwww.obees-info.nl

Morbide Obesitas team azM
Chirurgie: 
Dr. N. Bouvy             : Operateur
Dr. S.H. van Helden  : Operateur

Medische Psychologie:
Dr. R. Severijns: Psycholoog
Dr. G. Konings: Psycholoog.

Dietitiek:
M. van Rijswijk : Diëtiste. 
L. van der Ploeg: Diëtiste
C. Verwegen    : Diëtiste
E. Mohnen        : Diëtiste
L. Hover           : Diëtiste

Andere belangrijke nummers :
Polikliniek Algemene Chirurgie:     043 – 3874900
Polikliniek Diëtitiek                        043 – 3875189 
Polikliniek Medische Psychologie    043 – 3875686
Spoedeisende hulp  (SEH)            043 – 3876700
Verpleegafdeling A2 ( Short stay)  043 – 3876210
Verpleegafdeling A4                     043 – 3876410
Verpleegafdeling B4                     043 – 3874420